Elektrotechnika – maturitní 4-letý obor (pro absolventy základní školy)

Kód a název oboru:                26-41-M/01 Elektrotechnika
Stupeň vzdělání:                    střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání:    4 roky  denní formy vzdělávání

Charakteristika přípravy v oboru
Žáci se naučí programovat, spravovat počítačové sítě, číst a vytvářet technickou dokumentaci, provádět elektrotechnické výpočty a uplatňovat grafické metody řešení úloh s využitím základních elektrotechnických zákonů, vztahů a pravidel, provádět montážní a elektroinstalační práce, navrhovat, zapojovat a sestavovat jednoduché elektronické obvody, navrhovat a zhotovovat plošné spoje, provádět ruční a základní strojní obrábění různých materiálů, měřit elektrotechnické veličiny.

Uplatnění absolventů v oboru
Absolventi s ohledem na příslušnou specializaci se mohou uplatnit především ve středních technicko-hospodářských funkcích při projekčních, technologických a konstrukčních činnostech elektrotechnického charakteru, v oblasti budování energetických zdrojů a sítí, při výrobě a distribuci elektrické energie, v oblasti zkušební, regulační, revizní, servisní a montážní techniky, při výrobě a údržbě elektrických strojů a přístrojů, v oblasti systémů pro měření a regulaci, při řízení a obsluze automatizovaných pracovišť, regulačních jednotek a elektronických přístrojů a zařízení. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v elektrotechnických a informatických oborech.

Podnikání – nástavbové maturitní 2-leté studium (pro absolventy učebních oborů)

Kód a název oboru:                64-41-L/51 Podnikání
Stupeň vzdělání:                     střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělání:         2 roky denní formy vzdělávání

Charakteristika přípravy v oboru
Schopností žáků jsou rozvíjeny v oblasti administrativně-ekonomické, účetní, jazykové, společenskovědné, matematické a v oblasti informačních a komunikačních technologií. Navazují na již získané kompetence ve tříletých vzdělávacích programech.
Získané znalosti a dovednosti absolvent uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru. Žák je zároveň připraven zastávat pozici na úrovni středního managementu.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent charakterizuje a pojmenuje jednotlivé makroekonomické jevy a efektivně vyhodnocuje působení těchto jevů na fungování podniku, provede marketingový průzkum, sběr a analýzu dat a je připraven zvolit a použít efektivní marketingovou strategii, rozlišuje jednotlivé formy podnikání, rozlišuje zdroje financování a funkci peněz, orientuje se v problematice managementu a ovládá základní manažerské dovednosti, zpracuje doklady související s pohybem majetku a závazků podniku, eviduje a účtuje hotovostní a bezhotovostní operace podniku, provádí základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob, provádí základní výpočty odpisů a využití kapacity dlouhodobého majetku, provádí mzdové výpočty a vypočítává odvody sociálního a zdravotního pojištění, zálohy na daň z příjmu, vede daňovou evidenci, účtuje o majetku a závazcích, nákladech a výnosech podniku, sestaví účetní uzávěrku a účetní závěrku, orientuje se v soustavě daní, stanoví daňovou povinnost k daním z příjmu a k dani silniční, orientuje se v právní úpravě podnikání, občanských a pracovněprávních vztazích, ovládá klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou v přiměřené rychlosti a přesnosti, vyhotovuje písemnosti podle normy s využitím výpočetní a kancelářské techniky.