Autoelektrikář – učební 3-letý obor (kód 26-57-H/01)

Absolvent najde uplatnění zejména v autoopravárenství se zaměřením na elektrická zařízení motorových vozidel, v autoservisech, ve stanicích technických kontrol a stanicích měření emisí, při provádění montáží, demontáží, při obsluze diagnostických zařízení apod. Součástí vzdělávání je i získání řidičského oprávnění skupiny C. Příprava v učebním oboru vytváří předpoklady k tomu, aby jeho absolvent mohl po příslušné praxi provádět nejnáročnější opravy elektroinstalace silničních motorových vozidel, popřípadě navrhovat jejich speciální úpravy, samostatně stanovovat pracovní postup oprav apod. Žák je vzděláván tak, aby:

 • vykonával údržbu a opravy elektrotechnického příslušenství motorových vozidel, rozuměl konstrukci a funkci těchto zařízení;
 • podle technické dokumentace vyhledal závady vzniklé v provozu a stanovil způsob jejich odstranění;
 • používal podle vlastní volby montážní prostředky i měřící a diagnostickou techniku;
 • samostatně četl a používal technickou dokumentaci, kreslil náčrty a schémata jednotlivých součástí a elektrotechnických obvodů;
 • orientoval se v jednotlivých oblastech elektrotechniky;
 • měl přehled o elektrických strojích, přístrojích a elektrických zařízeních;
 • měl základní poznatky o materiálech používaných v elektrotechnice, elektrických a elektronických součástkách a obvodech;
 • ovládal základní práce ručního zpracování kovů a základní elektroinstalační práce, montážní práce, údržbu na elektrických strojích a zařízeních včetně odstranění jednodušších závad;
 • byl schopen poskytnout první pomoc při úrazu elektrickým proudem;
 • byl schopen vykonávat profesní činnost ve smyslu vyhlášky č. 50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice;
 • prováděl funkční zkoušky agregátů, popř. jízdní zkoušky opravených vozidel;
 • byl schopen vést požadovanou dokumentaci a vypracovat předepsaný záznam o provedené opravě, seřízení apod.
Elektrikář – silnoproud – učební 3-letý obor (kód 26-51-H/02)

Absolvent je po přiměřené době zapracování připraven k výkonu náročných prací na rozvodech elektrické energie a obytných a průmyslových objektech, montáží, údržbě a opravách elektrických zařízení souvisejících s povoláním provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér, mechanik měřících a regulačních přístrojů. Po zvýšení kvalifikace praxí může zastávat funkce technicko–hospodářských pracovníků, revizního technika, vedoucího provozovny apod. Dále se může uplatnit v samostatném podnikání v oblasti montáže, údržby a oprav elektrických zařízení. Žák je vzděláván tak, aby byl schopen:

 • číst technickou dokumentaci, orientovat se v ní
 • provádět opravy a renovace starých elekroinstalací
 • dělat nové rozvody a montáž výrobků
 • provádět osazování výrobků v objektech
 • ovládat pracovní činnosti v oblasti kontroly a jakosti výrobků při použití vhodné měřící techniky
 • ovládat pracovní činnosti v oblasti obchodování a logistiky
 • orientovat se v příslušných technických normách a předpisech a dodržovat je
 • pracovat s návrhy a technickou dokumentací – číst technické výkresy a schémata, znázorňovat graficky formou náčrtu a technického výkresu skutečný tvar jednoduchého výrobku, nebo jeho součástí a mít představu o vztahu mezi skutečným tvarem výrobku a zobrazením
 • využívat základní počítačové aplikace
 • obsluhovat a seřizovat stroje a zařízení používané v oboru a provádět běžnou údržbu nástrojů a zařízení

Žák se závěrečnou zkouškou skládá také zkoušku z vyhlášky 50/78 sb paragraf 5.

Instalatér – učební 3-letý obor (kód 36-52-H/01)

Absolvent je připraven provádět montáž, opravy a údržbu vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení a plynu, včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů. Současně je připraven provádět veškeré přípojky. Uplatní se při montážích rozvodů vzduchotechniky. Všechny tyto odborné práce provádí v objektech bytové, občanské, popřípadě průmyslové výstavby. Žák je vzděláván tak, aby:

 • četl technickou dokumentaci, orientoval se v ní
 • zhotovoval jednoduché stavební výkresy a náčrty
 • prováděl nové instalační rozvody včetně zařizovacích předmětů
 • prováděl opravy a renovace starých instalačních rozvodů
 • ovládal pracovní činnosti v oblasti obchodování a logistiky
 • orientoval se v příslušných technický normách a předpisech a dodržoval je
 • využíval základní počítačové aplikace
 • používal a orientoval se v materiálech s ohledem na jejich vlastnosti a oblasti použití
 • obsluhoval a seřizoval stroje a zařízení používané v oboru a prováděl běžnou údržbu nástrojů a zařízení
Karosář – učební 3-letý obor (kód 23-55-H/02)

Absolvent najde uplatnění zejména při opravách karosérií a skříní vozidel a jejich mechanizmů, montáží jejich příslušenství a vybavení, seřizování poloh jejich pohybových částí, zasklívání oken, drobných opravách lakování karosérií a nátěrů spodků vozidel. Uplatní se také při výrobě karosérií, skříní vozidel a při jejich ošetřování. Žák je vzděláván tak, aby:

 • četl technické výkresy
 • pořizoval jednoduché náčrty a výpočtem stanovil spotřebu materiálu
 • rozlišoval základní druhy materiálu a respektoval při zpracování jejich mechanické a technologické vlastnosti, volil spojovací součásti, spojovací a pomocné materiály
 • vykonával veškeré základní operace při ručním tváření a spojování plechů
 • pracoval na základních druzích klempířských strojů
 • pájel na měkko
 • prováděl základní nátěry
 • svařoval plamenem, řezal kyslíkem, pájel na tvrdo, svařoval elektrickým obloukem v ochranné atmosféře CO2
 • samostatně realizoval střední opravu karosérie
 • zasklíval okna karosérií a skříní do těsnících profilů i lepením
 • seřizoval mezery dveří, vík a kapot a kontroloval jejich těsnost
 • seřizoval a opravoval mechanismy uzavírání vík, oken a dveří

Součástí vzdělávání je i získání řidičského oprávnění skupiny B a svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 135 W01 a ZP 311-2W01.

Obráběč kovů – učební 3-letý obor (kód 23-56-H/01)

Absolventi se uplatní všude tam, kde je výrobní činnost firem spojená s obráběním materiálů, zejména kovových. Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří seřizují a obsluhují konveční a číslicově řízené soustružnické obráběcí stroje, provádí práce nutné při strojním obrábění materiálů soustružením, vrtáním, vyvrtáváním, vyhrubováním, vystružováním, řezáním závitů, frézováním, hoblováním, protahováním nebo protlačováním součástí, broušením kovových součástí, dílů strojů a nástrojů, seřizováním a obsluhou číslicově řízených obráběcích strojů (CNC strojů).

Žák je vzděláván tak, aby byl schopen zejména:

 • obsluhy, údržby a seřizování obráběcích strojů
 • stanovení příslušných technologií a pracovních postupů, čtení výkresové dokumentace
 • zhotovit strojní součásti na klasických a číslicově řízených obráběcích strojích
Strojní mechanik – učební 3-letý obor (kód 23-51-H/01)

Absolvent najde uplatnění zejména v odvětví kovozpracující výroby, v oblastech výroby strojů a zařízení či ocelových konstrukcí. Žáci se budou moct uplatnit ve velkých, středně velkých i malých firmách při vykonávání odborných prací ve výrobě strojů a zařízení, výrobě zámečnických součástí, výrobků nebo kovových konstrukcí, při opravě a provádění údržby strojů a zařízení, při svařování a řezání materiálů, při obsluze strojních zařízení a provádění renovace strojů a zařízení. Uplatnit se budou moci rovněž v oblasti výrobní kontroly, případně i v oblasti kontroly jakosti výrobků, ekonomiky, obchodu a logistiky. V uvedených oblastech se uplatní jak v pozici zaměstnance, tak v pozici zaměstnavatele při výkonu vlastních podnikatelských aktivit.
Žák je vzděláván tak, aby byl schopen:

 • zhotovit v požadované kvalitě součásti strojů, zařízení a zámečnické výroby
 • provádět opravy a renovace
 • provádět montáž výrobků
 • provádět osazování výrobků v objektech
 • ovládat pracovní činnosti v oblasti obchodování a logistiky
 • orientovat se v příslušných technických normách a předpisech a dodržovat je
 • pracovat s návrhy a technickou dokumentací – číst technické výkresy a schémata, znázorňovat formou náčrtu a technického výkresu skutečný tvar jednoduchého výrobku nebo jeho součástí a mít představu o vztahu mezi skutečným tvarem výrobku nebo jeho součástí a zobrazením
 • využívat základní počítačové aplikace
 • orientovat se v základních a pomocných materiálech používaných ve strojírenské výrobě, jejich vlastnostech a možnostech použití
Tesař – učební 3-letý obor (kód 36-64-H/01)

Absolvent se po příslušné praxi uplatní ve stavebních firmách. Bude schopen provádět základní tesařské práce na pozemních stavbách např. zhotovovat bednění betonových konstrukcí, vázat a montovat tesařské konstrukce střech včetně osazování střešních oken, zhotovovat konstrukce dřevěných pozemních staveb a pomocné tesařské konstrukce (roubení, podskružení, lešení apod.). Seznámí se také se základními činnostmi souvisejících oborů pokrývač a klempíř. Absolvent si vytvoří základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání.
Žák je vzděláván tak, aby byl schopen:

 • číst technickou dokumentaci staveb a zhotovovat jednoduché stavební výkresy a náčrty a výkresy tesařských konstrukcí s použitím materiálových a technických norem
 • provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálu
 • ručně opracovat a strojně obrábět dřevo
 • volit správný technologický a pracovní postup tesařských prací podle prováděcích výkresů
 • provádět základní tesařské práce – rozměřovat, zakládat, vázat a montovat jednoduché tesařské konstrukce podle prováděcího výkresu, adaptovat narušené tesařské konstrukce
 • rozeznat vady dřeva
 • volit vhodné ochranné prostředky proti biotickým škůdcům dřeva a povětrnostním vlivům a požáru
Truhlář – učební 3-letý obor (kód 33-56-H/01)

Absolvent najde uplatnění zejména ve výrobě nábytku a zařízení, stavebně truhlářských výrobků, lehkých dřevostaveb, prvků zahradní architektury, sportovních potřeb, hraček, domácích a hospodářských potřeb, obalů, podlahovin, při opravách a renovací truhlářských výrobků. Uplatní se rovněž v oblasti výrobní kontroly, případně i v oblasti kontroly jakosti výrobků, ekonomiky, obchodu a logistiky. Žák je vzděláván tak, aby byl schopen:

 • zhotovovat v požadované kvalitě nábytek a bytové zařízení, stavebně truhlářské výrobky
 • provádět opravy a renovace, montáž výrobků, osazování výrobků v objektech
 • ovládat pracovní činnosti v oblasti kontroly a jakosti výrobků při použití vhodné měřící techniky
 • ovládat pracovní činnosti v oblasti obchodování a logistiky
 • orientovat se v příslušných technických normách a předpisech a dodržovat je
 • pracovat s návrhy a technickou dokumentací – číst technické výkresy a schémata, znázorňovat formou náčrtu a technického výkresu skutečný tvar jednoduchého výrobku, nebo jeho součástí a mít představu o vztahu mezi skutečným tvarem výrobku nebo jeho součástí a zobrazováním
 • využívat základní počítačové aplikace
 • rozlišovat základní a pomocné materiály používané v truhlářské výrobě, jejich vlastnosti a možnosti použit
Zedník – učební 3-letý obor (kód 36-67-H/01)

Absolvent je schopen provádět základní zednické práce na pozemních stavbách. Dále může plnit pracovní úkoly při výkonu speciálních prací, jako je dodatečné zateplování budov, sanace vlhkého zdiva, práce sádrokartonářské, obkladačské a kladačské. Žák je vzděláván tak, aby byl schopen:

 • zdít zdiva z různých druhů materiálů, betonovat monolitické konstrukce, montovat vodorovné i svislé konstrukce
 • provádět povrchové úpravy, tepelné izolace a hydroizolace
 • osazovat výrobky přidružené stavební výroby a provádět práce při přestavbách budov
 • číst technickou dokumentaci pozemních staveb a zhotovovat jednoduché stavební výkresy a náčrty
 • provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálu
 • postavit a demontovat lehké lešení, které nevyžaduje speciální školení, podle platných bezpečnostních předpisů
 • volit správný technologický a pracovní postup zednických a betonářských prací podle prováděcích výkresů
 • používat materiálové a technické normy, orientovat se v jednoduchých cenových záležitostech oboru