Maturitní zkouška

Maturita se řídí školským zákonem a vyhláškou č. 177/2009 Sb. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Společná část maturitní zkoušky se skládá z českého jazyka a z volitelného předmětu, který si žák zvolí z matematiky nebo z cizího jazyka. Profilové zkoušky se konají ze dvou nebo tří povinných předmětům, které jsou stanoveny ŠVP. Ředitel školy určí nabídku povinných zkoušek podle ŠVP včetně formy a témat. Své rozhodnutí zveřejní nejpozději sedm měsíců před konáním první profilové zkoušky. Žák úspěšně vykoná maturitní zkoušku, jestliže úspěšně vykoná obě části.

 

Závěrečná zkouška v učebních oborech

Skládá se ze tří samostatně klasifikovaných zkoušek – písemné, praktické a ústní. Pro písemnou zkoušku stanoví ředitel školy nejméně tři témata, z nichž si žák zvolí jedno. Písemná zkouška trvá maximálně 240 minut. Počet témat praktické zkoušky stanoví ředitel školy. Pokud je stanoveno více než jedno téma, žák si jedno téma losuje. Praktická zkouška trvá nejvýše 1 až 3 dny a maximálně sedm hodin v 1 dni. Pro ústní zkoušku stanoví ředitel školy 25 až 30 témat, z nichž si žák losuje jedno. Příprava trvá nejméně 15 minut a samotná zkouška trvá nejdéle 15 minut. Žák prospěl, pokud úspěšně vykonal všechny tři součásti. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.