Příjímací řízení

Studijní obory
Přijímací zkouška v 1.kole přijímacího řízení se skládá z písemné zkoušky z matematiky a z českého jazyka. Výsledky přijímacích zkoušek budou hodnoceny bodovým systémem. Uchazeč může dosáhnout max. 30 bodů z matematiky a max. 30 bodů z českého jazyka. Při shodném výsledku bude pořadí uchazečů stanoveno podle výsledků z I. a II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku povinné školní docházky s přihlédnutím k výstupnímu hodnocení z posledního ročníku ZŠ. Na přihlášce ke studiu je nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.


Učební obory
Přijímací řízení do všech oborů probíhá bez přijímacích zkoušek. Při vyšším počtu uchazečů než je stanovený počet přijímaných pro daný obor, bude pořadí žáků stanoveno podle výsledků z I. a II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku povinné školní docházky s přihlédnutím k výstupnímu hodnocení z posledního ročníku ZŠ. Ostatním bude alternativně nabídnut některý z ostatních učebních oborů.